GDPR

Nejsem člověk, který by zneužíval jakákoliv data, která o tobě z důvodu obchodu mezi námi získám. Osobně jsem sám velmi opatrný, komu a kolik toho o sobě sdělím. Nemám ani rád, když musím odsouhlasit, dnes už na většině webových stránek, používání tzv. Cookies. Samotného mě to obtěžuje a proto je na stránkách nemám.  Ze zákona zde však potřebuji  mít napsáno, něco o zpracovávání tvých osobních údajů, kterému se také říká GDPR. 

Pokud máš zájem, přečti si, jakým způsobem s tvými získanými daty nakládám.

  1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna  2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních ůdajú a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování tvojich osobních údajů ze strany společnosti Pohodová účetní s.r.o., IČO  29164681, se sídlem Sedmidomky 109, Dalovice, 36362, (dále jako společnost, nebo také já), ti níže poskytuji shrnutí základních informací o zpracování a ochraně tvých osobních údajů ze strany společnosti.

  1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM A JAK JE ZÍSKÁVÁM

2.1. Osobní údaje, které o tobě zpracovávám a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:

2.1.1. Pro účely uzavření objednávky ( obchodu mezi námi ) a realizaci dodávky

(a) Identifikační údaje ( jméno a příjmení )

(b) Kontaktní údaje ( adresa, email, telefonní číslo )

(c) Název firmy, IČO, DIČ

2.2. Osobní údaje získávám pouze od tebe, při objednávání zboží z e-shopu

  1. JAK TVÉ OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁM

3.1. Tvě osobní údaje využívám zejména k následujícím účelům

(a) k uzavření smlouvy

(b) realizaci tvé objednávky

(c) komunikaci s tebou v případě potřeby

3.2. Tvé osobní údaje uchovávám jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu nezbytně nutnou a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

  1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ TVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Právní základ, který mi umožňuje zpracovávat tvé osobní údaje, závisí na ůčelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Tvé osobní údaje tedy v konkrétním případě mohu zpracovávat bez Tvého souhlasu, protože

(a) je to nezbytně nutné pro účely uzavření, nebo plnění smlouvy s tebou

(b) je to nezbytně nutné ke splnění zákonných povinností ( např. v oblasti účetnictví a daní )

(c) je to nezbytně nutné pro ochranu například v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv

  1. KOMU POSKYTUJU TVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Tvé osobní údaje mohu poskytnout:

(a) poskytovatelům služeb, kteří mi poskytují své služby související s mou činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům tvých plateb, osobám které mi pomáhají se správou smluv a případně tebou uplatňovaných nároků na plnění. Nebo těm, kteří tisknou a doručují písemnosti

(b) tvé osobní údaje můžou vidět a pracovat s nim pouze lidé zaměstnaní ve společnosti

(c) TVÉ OSOBNÍ ÚDAJE NEPOSKYTUJU ANI NEPŘEDÁVÁM TŘETÍM STRANÁM ZA ÚČELEM REKLAMY ČI JINÉHO ZISKU

  1. JAKÁ JSOU TVÁ PRÁVA

6.1. V souvislosti se zpracováním tvých osobních údajů máme zejména tato práva

(a) právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používám tvé osobní údaje a jaká jsou tvá práva

(b) právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany společnosti

(c) právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů

(d) právo na vymazání tvých osobních údajů, především pokud:

                  (I) již nejsou dále potřebné pro další zpracování

                  (II) jsi odvolal svůj souhlas k jejich zpracování

                  (III) jsi oprávněně namítal jejich zpracování

                  (IV) byly zpracovány nezákonně

                  (V) musejí být vymazány podle právních předpisů

(e) právo na omezení zpracování tvých osobních údajů, pokud:

                  (I) napadneš správnost osobních údajů po dobu, dokud neověřím jejich spravnost

                  (II) zpracování je protizákonné

                  (III) je už nepotřebuji, ale údaje potřebuješ ty pro účely tvých právních nároků

                  (IV) namítáš proti jejich zpracování po dobu, dokud neověřím, zda mé oprávněné důvody převažují nad tvými zájmy

(f) právo podat námitky proti zpracování tvých osobních údajů v případě, že je zpracovávám:

                 (I) pro účely přímého marketingu

                 (II) pro účely mých oprávněných zájmů

(g) právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb

(h) právo podat stížnost  na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, nebo na webových stránkách www.uoou.cz

6.2. Pokud budeš chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktuj mě prosím s využitím kontaktních údajů v odkaze Kontakty.

  1. JAK CHRÁNÍM TVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

7.1. Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti tvých osobních údajů využívám technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajů, a jejich zneužitím, zajištěním IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využívá se na ochranu tvých údajů šifrování. Všechna opatření se pravidelně aktualizují.

7.2. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat mám nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

  1. POTŘEBUJEŠ DALŠÍ INFORMACE, NEBO CHCEŠ UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Pokud máš jakékoliv dotazy ohledně zpracování tvých osobních údajů, potřebuješ jakoukoliv jinou související  pomoc nebo chceš uplatnit svá práva, obrať se prosím na odpovědnou osobu společnosti a to elektronicky na e-mail info@mandalama.cz, nebo písemně na uvedené adrese v kontaktech.